PÕHIKIRI
PRNEWS.IO MTÜ
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing PRNEWS.IO (edaspidi MTÜ) on avalikes huvides
mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja
põhitegevus on suunatud kommunikatsioonijuhtimisele ning ajakirjanduse ja
suhtekorralduse koolitamisele.
1.2. MTÜ ametlik nimi on “PRNEWS.IO MTÜ”.
1.3. MTÜ on asutatud 2020. aastal määramata ajaks.
1.4. MTÜ asukoht on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/2, 10145.
1.5. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. MTÜ võib astuda Eestis või välisriikides tegutsevate muude ühenduste, MTÜude või organisatsioonide liikmeks.
2. MTÜ EESMÄRK

MTÜ eesmärgiks on ajakirjanduse, suhtekorralduse ja kommunikatsioonijuhtimise õppimiseks soodsate tingimuste loomine, ajakirjanduse viljelemine ja arendamine ning
mittetulundusühingu tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.
2.1. Eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevussuunad:
2.1.1. koolituse ja täiendkoolituse korraldamine, suhtekorraldushariduse arendamisele kaasaaitamine;
2.1.2. suhtekorralduse ja kommunikatsioonijuhtimise kirjastustegevuse ja reklaamiga tegelemine;
2.1.3. MTÜ liikmete ettepanekul nende esindamine ja ühishuvi kaitsmine riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning teiste isikute ees;
2.1.4. MTÜ ja tema liikmete üldkogu volitusel nende esindamine kohtus või vahekohtus, töövaidluskomisjonides või teistes õigusorganites;
2.1.5. MTÜ liikmete ettepanekul nende esindamine organisatsioonides,
töörühmades ja ühendustes nii Eestis kui välismaal;
2.1.6. koostöö riigiasutustega õigusaktidest tulenevate juhendmaterjalide
väljatöötamisel ja juurutamisel;
2.1.7. osalemine suhtekorraldusteenustega seonduvatel aruteludel ja foorumitel, MTÜ seisukohtade esindamine ja selgitamine;
2.1.8. innovaatiliste suhtekorralduskogemuste levitamine;
2.1.9. suhtekorraldusega seotud uuringute ja analüüside korraldamise organiseerimine, tellimine ja levitamine;
2.1.10. koostöö arendamine Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega;
2.1.11. Eestis, Euroopa MTÜs ja välisriikides nii siseriikliku kui rahvusvahelise
suhtekorralduse ja ajakirjandusega seotud tegevusaladel tegutsemine ja nende arendamine.
2.2. MTÜl on õigus oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks moodustada alaMTÜe,
regionaalseid MTÜe, majandusüksusi, filiaale, esindusi ja fonde.
2.3. MTÜ põhikirjaline eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. MTÜ kasutab oma tegevusest saadud tulusid üksnes oma põhikirjalise eesmärgi ja selle saavutamiseks vajalike tegevussuundade arendamiseks. MTÜ ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
3. MTÜ LIIKMED

MTÜ liikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad saada väljaõpet suhete korraldamisel ja
kommunikatsioonijuhtimisel, samuti erinevate ajakirjandusega seotud teemadel, ja kes
soovivad arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, tunnistavad ja täidavad MTÜ põhikirja, maksavad liikmemaksu ning järgivad oma äritegevuses üldkoosoleku otsusega kinnitatud eetikakoodeksi nõudeid.
3.1. Liikmete arvestust korraldab MTÜ juhatus.
3.2. Oma staatuselt jagunevad liikmed:
3.2.1. asutajaliikmed;
3.2.2. liikmed;
3.2.3. auliikmed
3.3. MTÜ asutamiskoosolekul 20.04.2020 osalenud liikmed on asutajaliikmed.
3.4. Liikmed on käesoleva põhikirja p.4.1 kohaselt liikmeks vastu võetud isikud. Liikmetel puudub otsustav hääleõigus ja on võrdne staatus.
3.5. Auliikmeks võib saada üldkogu nimetamisel MTÜ liikmeid esindanud füüsiline isik, kes on tulemusrikkalt tegutsenud MTÜ eesmärkide saavutamiseks.
4. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

4.1. MTÜ liikmeks võib soovi korral astuda iga füüsiline või juriidiline isik.
4.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma korralisel koosolekul arvestusega, et
avalduse läbivaatamiseks ja menetlemiseks oleks uuelt liikmelt tehtud esimene
liikmemaks.
4.3. Juhatus teatab avaldajale oma otsusest viie päeva jooksul peale otsuse tegemist kirjalikult. Positiivse otsuste tulemusel peab uus liige tasuma sisseastumisemaksu MTÜ juhatuse poolt määratud ulatuses; peale sissemaksu tasumist loetakse uus liige vastuvõetuks. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsust võib avaldaja vaidlustada MTÜ korralisel üldkogul, esitades ühe kuu jooksul otsuse saamisest juhatusele sellekohase kirjaliku taotluse.
5. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. MTÜ liikmetel on õigus:
5.1.1. saada MTÜ juhtimisorganitelt teavet nende tegevuse kohta, esitada neile
ettepanekuid ja taotlusi;
5.2. MTÜ liikmed kohustuvad:
5.2.1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma MTÜ juhtimisorganite otsuseid;
5.2.2. tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu vastavalt üldkogu kehtestatud korrale;
5.2.3. hoiduma MTÜ mainet ja vara kahjustavast tegevusest.
6. LIIKMEST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

6.1. Väljaastumiseks esitab liige MTÜ juhatusele kirjaliku avalduse. Enne avalduse esitamist peab liige tasuma kõik kohustuslikud liikmemaksud. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
6.2. MTÜ liige võidakse juhatuse otsusel liikmest välja arvata, kui ta on rikkunud käesoleva põhikirja punkti 5.2 alampunktide nõudeid.
6.3. Juhatuses otsusest väljaarvamise kohta ja selle põhjustest teavitatakse liiget viivitamatult kirjalikult. Väljaarvamise otsuse võib liige vaidlustada üldkogu ees, esitades selleks juhatusele kirjaliku taotluse kahe nädala jooksul pärast väljaarvamise otsuse saamist.
6.4. Juhatuse otsusel arvatakse liige MTÜst välja tema tegevuse lõpetamise korral.
6.5. MTÜ liikmelisus ei ole ülekantav.
7.JUHTIMINE

MTÜ juhtimisorganid on üldkogu ja juhatus. MTÜ nimel on esindusõigus igal juhatuse liikmel üksi.
8. ÜLDKOGU

8.1. MTÜ kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolekuna tegutsev üldkogu.
8.2. MTÜ juhatus kutsub aastas kokku vähemalt ühe üldkogu korralise istungi.
8.3. MTÜ juhatus või revisjonikomisjon võib kutsuda vähemalt 1/10 asutaja- ja/või
auliikmete kirjalikul ja põhjendatud nõudmisel kokku üldkogu erakorralise istungi.
8.4. Kirjaliku teate koos päevakorra, istungi toimumise aja ja koha äranäitamisega saadab MTÜ juhatus liikmetele vähemalt seitse päeva enne istungi toimumist.
8.5. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada MTÜ asutaja- ja/või auliige või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Igal asutaja- ja/või auliikmel või tema esindajal on üks hääl.
8.6. Üldkogu pädevusse kuulub:
8.6.1. MTÜ tegevuse eesmärkide muutmine;
8.6.2. juhatuse valimise reglemendi kinnitamine;
8.6.3. oma liikmete hulgast kolmeks aastaks juhatuse valimine;
8.6.4. oma liikmete hulgast kaheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni
valimine;
8.6.5. MTÜ juhatuse liikme või revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine;
8.6.6. juhatuse liikmete töötasu kinnitamine;
8.6.7. juhatuse või selle liikme ja direktori tegevuse kohta esitatud kaebuste läbivaatamine ja järelduste tegemine;
8.6.8. juhatusele täiendavate ülesannete andmine ja õiguste delegeerimine;
8.6.9. MTÜ tegevuskava kinnitamine;
8.6.10. MTÜ eelarve kinnitamine;
8.6.11. liikmemaksu arvestamise metoodika, maksmise korra ja tähtaja kinnitamine;
8.6.12. MTÜ juhatuse tegevuse aastaaruande kinnitamine;
8.6.13. MTÜ revisjonikomisjoni aastaaruande kinnitamine;
8.6.14. vajadusel audiitorkontrolli määramine;
8.6.15. juhatuse ettepanekul MTÜ auliikmete nimetamine;
8.6.16. MTÜ osakondade moodustamine ja juhatusele volituste andmine osakondade
töökorra kinnitamiseks;
8.6.17. muude ühenduste, MTÜude või organisatsioonidega MTÜumise otsustamine;
8.6.18. MTÜ reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
8.6.19. MTÜ liikmetele käesolevas põhikirjas sätestamata lisakohustuste kehtestamine;
8.6.20. MTÜ tegevusega seotud muude küsimuste läbivaatamine ja otsustamine, mida
ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
8.7. Üldkogu istung on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 1/3 asutajaja/või auliikmetest. Kui üldkogu istung ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue istungi sama päevakorraga. Üldkogu uus istung on pädev otsuseid vastu võtma, kui istungil osaleb või on esindatud vähemalt kaks MTÜ asutajaja/või auliiget.
8.8. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud asutaja- ja/või auliikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogul osalenud asutaja- ja/või auliikmetest või nende esindajatest. MTÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 asutaja- ja/või auliikmete nõusolek ja mitteosalenud asutaja- ja/või auliikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
8.9. Üldkogu istung protokollitakse, protokolli õigsust kinnitavad istungi juhataja ja
protokollija.
8.10. Üldkogu otsused on asutaja- ja/või auliikmetele kohustuslikuks nende õigusi, kohustusi ja liikmelisust käsitlevates küsimustes.
9. JUHATUS

9.1. Juhatus on üldkogu poolt moodustatav täitevorgan, kelle ülesandeks on esindada ja juhtida MTÜ tegevust üldkogu istungite vahelisel ajal.
9.2. Juhatus on 1 kuni 2 liikmeline.
9.3. MTÜ juhatuse liige juhatab üldkogu istungeid ja juhatuse koosolekuid ning annab MTÜ esindamiseks volitusi.
9.4. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad juhatuse liikme kutsel.
9.5. Juhatuse liige teavitab juhatuse liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast ja arutusele tulevatest küsimustest vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
9.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsus võetakse vastu koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
9.7. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik liikmed.
9.8. Juhatus valib direktori, kes ei ole juhatuse liige. Direktor korraldab MTÜ igapäevast
majandustegevust, tegutseb talle antud volituste piires ja on aruandekohustuslik üldkogu ja juhatuse ees.

10. MTÜ REVISJONIKOMISJON

10.1. Revisjonikomisjon on MTÜ finantsmajanduslikku tegevust kontrolliv ja ainult üldkogu ees vastutav organ.
10.2. Revisjonikomisjon:
10.2.1. kontrollib MTÜ varade kasutamist vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatud
eesmärkidele;
10.2.2. teeb juhatusele ettepanekuid MTÜ majandusliku tegevuse tulemuslikumaks
muutmiseks;
10.2.3. annab oma tegevusest üldkoosolekule aru majandusaasta lõppemise järel;
10.2.4. revisjonikomisjonil on õigus esitada juhatusele nõudmine üldkogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks. Juhatus ei saa revisjonikomisjoni nõudmisel üldkoosoleku kokkukutsumisest keelduda;
10.2.5. revisjonikomisjon valib oma esimesel koosolekul komisjoni esimehe, määrab
tema asendamise korra ja kehtestab komisjoni töökorra.
10.2.6. revisjonikomisjoni liikmetel on õigus tutvuda kõiki MTÜ tegevust käsitlevate
materjalidega ning omada ligipääsu MTÜ tegevust kajastavale informatsioonile, kui üldkogu ei ole otsustanud teisiti.
10.2.7. revisjonikomisjoni esimehel või tema kohuseid täitval liikmel on õigus osaleda
sõnaõigusega MTÜ juhatuse koosolekutel.
11. MTÜ ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

11.1. MTÜ saab ühineda või jaguneda üldkogu otsuse alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogul osalenud või esindatud asutaja- ja/või auliikmetest. Juhatus korraldab üldkogu otsuse alusel MTÜ ühinemise või jagunemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
11.2. MTÜ lõpetatakse:
11.2.1. üldkogu otsusega, kui selle poolt on kõik MTÜ asutaja- ja/või auliikmed;
11.2.2. üldkogu võimetuse korral valida põhikirjaga ette nähtud juhtorganite
liikmeid;
11.2.3. kohtuotsuse alusel;
11.2.4. muudel seadusega sätestatud juhtudel.
11.3. MTÜ lõpetamisel annavad likvideerijad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara isikutele, kes aitavad kaasa käesolevas põhikirjas sätestatud MTÜ
eesmärkide saavutamisele. Vara jaotamisel määrab õigustatud isikud üldkogu.
11.4. Vabatahtliku lõpetamise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui üldkogu ei
otsusta teisiti. Likvideerijad lõpetavad MTÜ vatsavalt kehtivatele õigusaktidele. MTÜ
sundlõpetamise puhul määrab likvideerijad kohus.
11.5. MTÜ lõpeb registrist kustutamisega.